Rehabilitimi i Sistemit të ujësjellësit në qytetet Berat dhe Kuçovë

Rreth projektit

Financuar nga: KfW
Data e fillimit: Mars 2015
Data e përfundimit: 3 Mars 2017

Furnizim vendosje tubacione HDPE DN 63-225mm
Furnizim vendosje tubacione gize DCI DN 200 -400 mm përshirë rakorderitë lidhëse
Furnizim vendosje tubacione gize DCI DN 700 me tip bashkimi me vetë ankorim
Furnizim vendosje rakorderi gize dhe polietileni me saldim elektrofuziv, fasheta, saracineska/hidrante, sahate matës, etj.
Punime ndërtimi
Lidhje me abonentin përshirë sahatet dhe rakorderitë përkatëse DN 20-63 mm.

Ndërtimi dhe mobilimi i godinës administrative se UK Berat-Kucovë përshirë punimet civile, mekanike (sistemi HVAC, anti – zjarr, sanitar, etj) dhe elektrike.

Sfidat në projekt:
Vendosja e tubacionit të gizës me diameter DN 700 në terren të vështirë malor është realizuar me sukses brenda afatet kohore të përcaktuara. Gjatë implementimit të këtij projekti një rëndësi dhe vëmendje të veçantë, i është kushtuar punimeve në lagjen historike të Mangalemit me objektivën kryesore të ruajtjes së një zonë tepër të rëndësishme të trashigimisë tonë kulturore të mbrojtur nga UNESCO.