Rehabilitatimi i Sistemit të Ujesjellësit dhe rrjetit të kanalizimeve në qytetin e Fierit

Rreth projektit

Rehabilitatimi i Sistemit të Ujesjellësit dhe rrjetit të kanalizimeve në qytetin e Fierit

Financuar nga KFW
Data e Fillimit:  2 Qershor 2015
Data e Përfundimit 1 Mars 2017

Sistemi i Ujësjellësit

Rrjet ujësjellësi sekondar me tubacione HDPE me diametër deri në DN 225mm

Rrjet ujësjellësi primar me tubacione HDPE me diametër deri në DN 315mm

Linja ujësjellësi për konumatorin me diameter 20-63mm dhe kuti matesa për abonentët

Punime civile, dhoma komandimi për ajruesa dhe saraçineska

Implementimi i programit SCADA

Ndërtim rezervuaresh uji të pijshëm të volumeve 500 m3 dhe 200 m3, si dhe punime ndërtimi, mekanike, elektrike.

Materialet e përdoruara për tubat HDPE, rakorderitë HDPE, rakorderi gize, kanë qënë konform standarteve dhe teknologjive bashkëkohore. Saldimet për tubat dhe rakorderitë e ujësjellësit janë kryer me elektrofuzion sipas EN 13067:2013

Sistemi i kanalizimeve

Furnizim vendosje tubacion të brinjëzuar HDPE SN 8 DN 315-800 mm në linjën kryesore

Rehabilitim dhe pastrim i kolektorit kryesor DN 2000mm

Furnizim vendosje puseta polipropileni dhe polietileni

Furnizim vendosje puseta DN 400 mm, lidhje me abonentët në linjën kryesore dhe dytësore.

Punime ndërtimi, punime dheu, si dhe rehabilitim asfalti.